ارزش حسابرسی

ارزش حسابرسی

حسابرسی بخش عمومی, یک حوزه بزرگ حسابرسی می باشد که پیچیده و نسبتا ناشناخته است. هدف از این تحقیق بررسی اهداف و عملکرد حسابرسی, به ویژه در بخش عمومی و بررسی راه هایی است که ارزش آن را افزایش می دهد. این تحقیقات شواهدی را نشان می دهد که حسابرسی بخش عمومی موجب به افزایش ارزش می پردازد و پیشنهاداتی را در مورد چگونگی افزایش مزایای آن ارائه می دهد .همچنین مسائل مربوط به تحقیقات بیشتررا توسعه می دهد. این مقاله از یک پروژه تحقیقاتی مستقل انجام شده است . و در مورد آن به کنترل کننده و حسابرسی عمومی نیوزیلند گزارش داد. در نتیجه در موارد خاصی به نمومنه هایی از نیوزیلند اشاره میکند, اما انتظار میرود که این امر به سایر دموکراسی های غربی نیز مرتبط باشد.

حسابرسی بخش عمومی آنطور که باید مورد بررسی قرار نگرفته است. طبق گفته ی بانکر, کوپر و پاتر "محققان حسابداری به مشکلات و فرصت های مرتبط با تحولات در حسابداری دولتی پاسخ نداده اند " و این هنوز هم مرتبط و پا بر جا است . با این وجود, این مقاله شامل بسیاری از مطالبات با ارزش می شود .

تحقیق موجود می تواند به دو جریان " جایگزین" یا "متنی" و جریان اصلی تقسیم شود.

ما یک بررسی ادبی از تحقیقات جایگزین ارائه می دهیم. پس از بررسی متون مقاله ؛بررسی دلایلی که حسابرسی مفید است می پردازیم.

این مقاله حسابرسی در درجه اول برای بررسی حسابرسی بخش خصوصی است. اما همچنین میتواند مربوط به بخش عمومی و مرتبط با مقاله بخش عمومی باشد. ما این مقاله و کاربرد آن را برای تحقیق درباره ی ارزش حسابرسی بخش عمومی بررسی می کنیم و شش توضیح را برای ارزش حسابرسی را توسعه و ارائه می دهیم. در بسیاری از موارد حسابرسان بخش عمومی مسئولیت حسابرسی ارزش پول و حسابرسی مالی را بر عهده دارند و ما نیز مسائل مربوط به حسابرسی ارزش پول را بررسی می کنیم پس از آن توسعه ی تاریخی حسابرسی اسکورت عمومی را بررسی خواهیم کرد تا به این نکته توجه داشته باشید که چرا موسسات به نحوی تشکیل شده اند.

آرش قاسمی راد
1397/07/26