ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

در این تحقیق , ما نقش حسابداری ارزش منصفانه را در طراحی قراردادهای بدهی شرکت بررسی می کنیم. ادبیات مالی و اقتصادی مدت ها تشخیص داده که طراحی قرار دادهای بدهی می تواند به عنوان ابزاری برای کاهش تناقض نمایندگی سهامدار دارنده بدهی استفاده شود.

چندین مطالعه قبلی نشان دارند که کاهش موارد سررسید بدهی یا ارائه تدارکاتی کمک میکند. تناقض های نمایندگی بین سهامداران و دارندگان بدهی مستقیما تحت تاثیر کیفیت گزارش مالی است چون بیشتر گزارش مالی شفاف نقایص اطلاعاتی دارندگان بدهی را کاهش می دهد و اصلاح کارآمد را تسهیل می کند. در نتیجه انتظار است که کیفیت گزارش مالی نقشی در تصمیمات شرکت با توجه به طراحی قرارداد بدهی ایفا کند.

تحقیق ما روی دو اصطلاح قرارداد مهم بدهی تاکید می کند. امتیاز بدهی و سررسید بدهی و بررسی را بررسی می کند که آیا استفاده از حسابداری ارزش منصفانه در صورتحساب های مالی تاثیر روی انتخاب شرکت ها در این دو مورد دارد.

شرکت هایی با کیفیت گزارش مالی پایین تر (بالاتر)معمولا با تناقض های نمایندگی سهامدار دارنده بدهی بیشتر (کمتر) روبرو هستند که منجر به تقاضای بالاتر (پایین تر ) برای استفاده از ابزار قرار داد خاص بدهی به عنوان وسیله کاهش چنین تناقض هایی می شود.

بنابراین روشی که حسابداری ارزش منصفانه روی طراحی قراردادهای بدهی تاثیر می گذارد. بستگی به این دارد که چطور مقیاس های ارزش منصفانه روی کیفیت گزارش مالی تاثیر می گذارد.

آرش قاسمی راد
1397/08/13