تأمین مالی بدهی و مدیریت درآمد.

حسابرسی،تأمین مالی بدهی و مدیریت درآمد

مدیریت درآمدها، به ویژه زمانی که درآمدها بطور مکرر به عنوان پیش‌بینی کننده‌های مناسب کیفیت گزارش مالی (frq) در نظر گرفته می‌شوند، از اهمیت بالایی برای سهامداران شرکت برخوردار است، چرا که اقلام تعهدی حسابداری در مورد frq آگاهی دهنده می‌باشند.

با این حال، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری و انحراف احتمالی، به  عنوان پیش‌بینی کننده‌های غیر قابل اطمینان frq نیز عمل کنند. کیفیت حسابرسی نقش مهمی در مدیریت کاهش درآمدها ایفا می‌کند چرا که حسابرس‌ها یک وظیفه‌ی تأیید در رابطه با اعتبار وضعیت مالی بر عهده دارند.

به علاوه، از آنجایی که وام بر روی اجراهای مدیریتی و انتخاب گزارش‌ها تأثیر می‌گذارد،همکاری بین وام و frq به اقلام تعهدی وابسته می‌باشد.

این مقاله یک بررسی در مورد روابط میان سه زمینه به نام‌های کیفیت حسابرسی، تأمین مالی بدهی و مدیریت درآمدها ارائه داده است. اگر چه تنها چند محقق بصورت تجربی به بررسی مرتبط بودن کیفیت حسابرسی و تأمین مالی بدهی به مدیریت درآمدها اقدام کرده‌اند، اما مطالعات دیگری نیزوجود دارند که فرض می‌کنند این نوع همکاری رخ می‌دهد.

برای مثال ین و هوانگ(2010)اذعان کردند که کیفیت حسابرسی، رابطه منفی چشمگیری با مدیریت درآمدها دارد، در حالی که آرنز، بیزلی، آلوین(2010) و مسیر، گلوور و پراویت(2008) مخالف این بودند که عملکرد حسابرسی به کاهش عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع که میان مدیران و سهامداران رخ می‌دهد، کمک می‌کند. از طرفی دیگر، پوپ(2003) اذعان داشت که "تعادل بین وام و ایجاد سرمایه با فروش سهام باعث ایجاد تقاضاهایی برای اطلاعات حسابداری شده و می‌تواند تفاوت‌های موجود در الگوهای افشاسازی را شرح دهد".

به همین ترتیب، اوبرایان (1998) اینگونه شرح داد که "اگر گزارش مالی برای خدمت به نیازهای سرمایه‌گذاران بیرونی وجود داشته باشد، آنگاه ما باید منتظر ایجاد تفاوت در برنامه ریزی‌های ارائه سرمایه باشیم".

نازی دواچی
1397/08/15