ذخایر مالیاتی

مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرس:

این مطالعه به بررسی اینکه آیا شرکت ها از ذخایر مالیاتی برای رسیدن به اهداف گزارشگری مالی در دوره پس ازfin48  استفاده می کنند و همچنین تاثیر خدمات مالیاتی حسابرسان را بر مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی را بررسی می کند در این مطالعه سه نوع انگیزه در مدیریت سود در نظر گرفته شده است.

جلسات پیش بینی اجماع، هموار سازی درآمد و مصرف "ذخایر سود" تجزیه و تحلیل شواهد نشان می دهد که فقط شرکت های کوچک و متوسط دست کاری در ذخایر مالیاتی را برای پیش بینی درآمد پیش بینی شده در دوره پس از fin48 انجام می دهند، با این حال ذخایر مالیاتی هنوز هم توسط شرکت های بزرگ و غیر بزرگ برای هموار سازی سودها استفاده می شود.

علاوه بر این ، شواهدنشان میدهد که حسابرسانی که خدمات مالیاتی بیشتری را ارائه می دهند، سود اقتصادی شرکت های بزرگ را در دوره پس از fin48 هموار می کنند، و این به معنی عدم استقلال حسابرسان است.

اما این رفتار در شرکت های غیر بزرگ وجود ندارد، مسلما به خاطر این است که حسابرس ، استقلال خود را برای مشتریانی که اهمیت کمتری دارند، به خطر نمی اندازد.

نازی دواچی
1397/08/15