برآوردن تقاضا برای حسابداران شهرداری

برآوردن تقاضا برای حسابداران شهرداری:

حرفه‌ای‌های حسابداری نقش مهمی در دولت‌های شهری دارند. این حرفه‌ای‌ها مسئول گزارش اطلاعات مالی برای کاربران بیرونی،ایجاد و ارزشیابی کارآیی بودجه و مشارکت در تصمیمات اجرایی در دولت هستند. علی رغم اهمیت این نقش، بسیاری از دولت شهرها از کارکنان حسابداری محدودی استفاده می‌کنند.دو عامل اصلی به این محدودیت کمک میکنند. اول این که دولت‌های شهری با چالش‌های مالی زیادی مواجه می‌شوند که استخدام را محدود می‌کنند(GAO،2013( با وجود اینکه نیروی کار سالخورده‌ای وجود دارد که باعث می‌شود استخدام ضروری به نظر برسد(لوپس، چو، 2011) شکاف‌های تجربه بین کارکنان حسابداری دولتی جدید و ارشد دارای معنی برای پیشرفت شغلی کارکنان جدید است یعنی کارکنان جدیدتر فرصت ارتقای سریع را دارند اما انتظار می‌رود که مهارت‌های لازم را کسب کنند(لویس،چو، 2011، ویلیمسون، برک و بینک، 2011:ولف و امیر خانیان، 2010). دوم اینکه فرصت‌های رقیب برای دانشجویان شامل حسابداری شرکتی و دولتی، ممکن است تامین فارغ التحصیلان برای فرصت‌های شغلی دولتی را محدود کند. این محدودیت‌ها یعنی کاهش استخدام و فرصت‌ها در حوزه‌های دیگر، باعث می‌شود که جذب و حفظ حسابداران مستعد برای دولت‌های شهری دشوار باشد.

نازی دواچی
1397/08/28