استرس کار حسابرسان

استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟

استرس کاری می‌تواند روی کیفیت و عملکرد سازمانی تاثیر گذار باشد. صنعت حسابرسی یک صنعت مردم محور می‌باشد و استرس کاری حسابرسان را نمی‌توان در آن نادیده گرفت. در تاریخ ادبیات این موضوع، عکس العمل به استرس کاری و مکانیزم‌های تطبیقی کافی نمی‌باشد که به دلیل فقدان انجام مطالعات بر روی نمونه‌های آماری بزرگ و شواهد تجربی می‌باشد. این مقاله از بازار بورس چین بهره برد که در آن اطلاعات شخصی حسابرسان معتبر را توانست جمع‌آوری کند.با ارجاع به مدل کنترل مسئولیت‌های شغلی ما تاثیر استرس کاری فردی حسابرسان را بر کیفیت حسابرسی آنها با استفاده از شرکت‌های موجود در لیست بازار سهام A چین و حسابرسان معتبر آنها از سال 2009 تا 2013 بررسی کردیم. یافته‌های اصلی ما به ترتیب این موارد می‌باشند:

  1. بطور کلی هیچ افت نافذی در کیفیت حسابرسی، به دلیل استرس کاری حسابرسان که تحت کنترل می‌باشد وجود ندارد.
  2. رابطه منفی معنا داری بین استرس کاری و حسابرسی اولیه مشتریان جدید بعد از جداسازی بخش‌های حق تصدی حسابرسی وجود دارد که به دلیل فقدان درک مفهومی مشتری از اطلاعات صنعتی می‌باشد.با این وجود با فراگیری و کسب تجربه پاسخ منفی نیز کاهش پیدا می‌کند.
  3. مفهوم استرس کاری و پاسخ‌های مرتبط با آن از فردی به فرد دیگر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی متفاوت می‌باشد. نتایج نشان داد که حسابرسان شرکت‌های بین الملی و آنهایی که به صورت شراکتی با یکدیگر کار می‌کنند پاسخ مشخصی به استرس کاری می‌دانند در حالیکه حسابرسان شرکت‌های صنعتی عکس العمل‌های ضعیف‌تری از خود نشان دارند.با این وجود هیچ شواهدی مبنی بر اینکه سن می‌تواند روی استرس کاری تاثیر گذار باشد وجود ندارد. حسابرسان علاقه دارند زمانیکه با شرکت‌های دولتی کار می‌کنند حساس تر باشند و عکس العمل‌های شدیدتری بروز دهند.

بطور خلاصه بر اساس بررسی‌های مفهومی و مباحثات انجام شده درباره رابطه بین فشار کاری و کیفیت کار حسابرسی، این مقاله مکانیزمی را مشخص کرد که در آن استرس کاری روی رفتار حسابرسی و سیستم‌های انطباقی تاثیر می‌گذارد. یافته‌های ما نه تنها کمبود مطالعات تجربی را جبران کرده است بلکه راهنمای عملی، برای استاندارد سازی رفتار حسابرسان و کیفیت مدیریتی شرکت‌های حسابرسی می‌باشد. به منظور کسب اطمینان از کیفیت کار حسابرسی توصیه می‌کنیم که حسابرسان با تجربه را به مشتری‌های جدید اختصاص دهید چرا که پاسخ منفی به استرس کاری در این مرحله بیشتر به چشم می‌خورد.

ثانیا ما طرفدار تجارب درونی شرکت‌های حسابرسی، تجمع مداوم مشتریان و اطلاعات صنعتی هستیم. سوما ما قوانین حسابرسی و دپارتمان‌های نظارت برای محدود کردن تعداد مشتریان در فصل‌های شلوغ کاری می‌باشد که کاملا فاکتورهای چند وجهی شامل مشخصه‌های شرکت حسابرسی و توانایی‌های فردی حسابرسان را پوشش می‌دهد. این مقیاس‌ها باید به حل تاثیر منفی استرس کاری بر کیفیت کار حسابرسی کمک می‌کند. البته می‌دانیم که این پیشنهادات در عمل با موانعی نیز روبرو خواهند بود که نیازمند بررسی‌ها و ارزیابی‌های عملی بیشتری می‌باشند.

نازی دواچی
1397/08/28