حسابداری مالی چیست

حسابداری مالی چیست: سیستم حسابداری مرتبط با مؤسسات بازرگانی و انتفاعی که در واقع با استفاده از این روش می‌توان نتایج حاصله از فعالیت بازرگانی مؤسسات را در قالب صورت‌های مالی خلاصه و قابل استفاده نمود را حسابداری مالی گویند.

در حسابداری مالی بحث تجارت و بازرگانی می‌باشد حال تجارت می‌خواهد مربوط به یک مؤسسه و یا شرکت تک صاحبی و خواه مربوط به یک مؤسسه یا شرکت سهامی با صاحبان سرمایه باشد آنچه که مسلم است برای آنکه بتوان نتایج حاصله را در قالب صورت مالی آورد از سیستم حسابداری مالی می‌باشد.

حسابداری صنعتی چیست: فعالیت بازرگانی تنها درقالب داد و ستد نمی‌تواند باشد بلکه تولید و استفاده از منابع و مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و فروش محصولات نیز نیاز به ثبت و ضبط و نگهداری حسابها دارد و برای آنکه بتوان اطلاعات مالی حاصله را بدرستی خلاصه نمود باید از سیستم حسابداری صنعتی استفاده کرد یعنی در واحدهای تولیدی باید قیمت تمام شده محصولات را با در نظر گرفتن هزینه مواد مصرف شده و دستمزد پرداختی برای تبدیل آن به کالا و هزینه ماشین آلات مورد استفاده در تولید را با استفاده از سیستمهای حسابداری مشخص نمود. که این روشهای خاص حسابداری را در تعیین قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده حسابداری صنعتی گویند.

حسابداری مدیریت چیست: حسابداری مدیریت هم اطلاعات واقعی و هم اطلاعات برآوردی را برای کمک به مدیران در عملیات روزانه و برنامه ریزی عملیاتی آتی بکار می‌گیرد و با مسائل خاصی که مدیران واحد تجاری و سطوح مختلف با آن روبرو هستند سرو کار دارد. حسابدار مدیریت غالباً وظایف شناخت راهحلهای مختلف و کمک برای انتخاب بهترین آنها را بر عهده دارد. برای مثال حسابدار مدیریت با مدیر امور مالی شرکت در زمینه برنامه ریزی برای تأمین وجوه مالی مورد نیاز آتی و با مدیر فروش در زمینه تهیه اطلاعات لازم به منظور تعیین قیمت فروش محصولات جدید همکاری می‌کند.

حسابداری دولتی چیست؟ از زمان‌های بسیار قدیم نیاز حکومت‌ها به اطلاعات به ویژه اطلاعات مربوط به مالیات‌ها و خراج‌ها وجود داشته بنابراین با وجود گسترش روابط جهانی و بین المللی حکومت‌ها و گسترش فعالیت‌های دولتی نیاز دولت‌ها نیز به استفاده از روش‌های حسابداری که مطابق با نیازهای حکومتی و اعمال قدرت توأم باشد توسعه یافته که بطور خلاصه میتوان گفت که حسابداری دولتی به عنوان رشته‌ای خاص در همین راستا تکامل یافت و حساب درآمدها و هزینه‌ها به سیستم پیچیده‌ای که شامل:

الف- درآمدها و مخارج دستگاه‌های دولتی در قالب برنامه و فعالیت‌ها

ب- اطلاعات، صورت حساب‌ها و گزارش‌های لازم برای تصمیم‌گیری مدیران دولتی

ج- بررسی و کنترل صحت عمل کارگذاران امور مالی دولت

د- در نهایت گزارش‌هایی از وضع اداره امور مالی کشور فراهم آورد

حسابرس کیست: و حسابرسی یعنی چه؟ نتایج فعالیت حسابداران مؤسسات بیاد برای اینکه قابل اتکاء و اعتماد باشد مورد رسیدگی حسابداران درستکار و دارای مهارت و صلاحت تخصصی قرار گیرد تا با رسیدگی به اسناد و مدارک و حسابهای مؤسسه هر گونه تقلب و سوءاستفاده کشف گردد و درستی و قابلیت قبول بودن صورت‌ها و گزارش‌های مالی مؤسسات بی طرفه اعلام گردد. حسابداران حرفه‌ای که این وظیفه را به عهده گرفته‌اند را حسابرس و کاری را که انجام می‌دهند حسابرسی گویند.

اجزاء و عناصر حسابداری کدامند؟

دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرمایه و درآمدها و هزینه‌ها عناصر حسابداری می‌باشند که آنها را به صورت ذیل در حسابداری تعریف نموده‌اند.

دارایی‌ها: کلیه اموال، مطالبات و سایر منابع متعلق به یک مؤسسه که در نتیجه معاملات، عملیاتی مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل شناسایی به پول بوده و دارای منافع آتی می‌باشد را دارایی گویند.

اگر بخواهیم چند دارایی اساسی را نام ببریم به موارد زیر اشاره می‌کنیم:

 1. وجوه نقد
 2. مطالبات(بدهکاران)
 3. موجودی‌های جنسی و کالا
 4. دارایی‌های ثابت و تجهیزات

حال هر کدام از دارایی‌ها را تعریف کرده و موارد دیگری از دارایی‌ها را که در این 4طبقه اصلی قرار می‌گیرند را معرفی می‌کنیم.

 1. وجوه نقد: شامل پول نقد در صندوق و چک‌های بانکی و موجودی‌های نقد در بانک‌ها می‌باشد.
 2. مطالبات(بدهکاران): شامل بدهکاران ما و اسناد دریافتنی و سفته‌های دریافتی ما از دیگران می‌باشد.
 3. موجودی‌های جنسی و کالا: اجناسی است که مؤسسات در جریان فعالیت خود به قصد فروش یا تولید کالا یا مصرف در عملیات خود خریداری و نگهداری می‌کنند.

که موجودی‌های جنسی خود به سه طبقه تقسیم می‌شود:

1-مواد

2-موجودی کالا

3-ملزومات

 1. دارایی‌های ثابت:اموال با دوامی هستند که به قصد نگهداری بلند مدت خریداری و یا ساخته شده و در عملیات یک مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند نمونه‌های دارایی‌های ثابت: زمین، ساختمان، ماشین آلات، اثاثیه و ... می‌باشد.

بدهی‌ها: تعهداتی است که یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده‌اند و باید با پرداخت پول یا تحویل کالا یا انجام خدمات یا انتقال سایر اقلام دارایی‌ها تسویه گردند.

مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعالیت و معاملات خود بدهی‌های گوناگونی دارند.

نمونه‌های زیر می‌تواند از بدهی‌های یک مؤسسه باشد:

 1. بستانکاران
 2. اسناد پرداختنی
 3. وامها

بستانکاران یعنی چه: بستانکاران تعهدات یک مؤسسه است که در اثر خرید نسیه اموال، کالا و خدمات از اشخاص و مؤسسات دیگر ایجاد شده است.

اسناد پرداختی یعنی چه: بدهی‌های ناشی از معاملات یک مؤسسه که در مقابل آن سند تجاری نظیر سفته یا برات صادر شده است، اسناد پرداختنی گویند.

وام چیست: مبالغی که یک مؤسسه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا سایر اشخاص و مؤسسات استقراض و به موجب قرارداد یا اسناد تجاری مبادله شده، تعهد می‌کند که اصل و فرع(بهره) آن را در موعد معین یا به اقساط بپردازد وام می‌گویند.

حال که تعریف بدهی‌ها را یاد گرفتیم اگر گفته شود که ما یک سفته صادر کرده‌ایم به یقین متوجه خواهید شد که این سفته جزء بدهی‌های ما و در طبقه اسناد پرداختنی قرار خواهد گرفت.

سرمایه چیست: حق مالی یا صاحبان سرمایه یک مؤسسه نسبت به دارایی‌های آن مؤسسه را سرمایه گویند و یا در واقع با کسر کردن بدهی‌های یک مؤسسه از کل دارایی‌های مؤسسه بدست خواهد آمد.

یعنی اگر ما بدهی‌های خود را از دارایی‌های پرداخت کنیم هر چه باقی ماند سرمایه ما است.

نازی دواچی
1397/09/17