کدینگ شناور

کدینگ شناور:

تقریباً همه کاربران مالی با واژه حساب‌های شناور یا همان حساب یونیک آشنایی دارند. برای توضیح یک نکته خاص و با اهمیت ابتدا بصورت مختصر توضیحی راجع به این امکان داده میشود.

سطوح حساب در نرم افزارهای مالی تعاریف و طبقه بندی‌های متفاوتی دارند البته این تفاوت در جزئیات است و کلیات آن بصورت عمومی واساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت است از سطح کل/معین/تفصیل، که این سطوح در یک مسیر مشخص و ثابت تعریف می‌شوند.

به عنوان مثال: اگرحساب تفصیلی از مسیر کل نقد و بانک و معین بانک‌ها تعریف شده باشد،

کل: نقد و بانک

معین: بانک‌ها

تفصیل: بانک ملت

در صورت استفاده از این کد حساب تفصیل(بانک ملت) در واقع از حساب کل نقد و بانک استفاده شده و در تمام گزارشات تأثیر این تغییر یا ثبت رویداد در حساب کل نقد و بانک دیده خواهد شد.

حالا اگر بعد از سطوح حساب ثابت یک سطح حساب دیگر با کدینگ(شماره‌گذاری) مستقل ایجاد شود که بتواند در هر ثبت توسط کاربر به صورت متغیر به یک حساب ثابت( کل یا معین یا تفصیل) متصل می‌شود، به این حساب شناور گفته می‌شود.

فرض کنید یک شخص در یک شرکت پرونده‌های مختلف حساب از جمله ارتباطی مانند: کارمندی/پیمانکاری/مشتری و ... داشته باشد که گزارشات آن بصورت کلی و بصورت مجزا مورد نیاز است.

در این حالت یک حساب شناور و برای او ایجاد شده و در زمان ثبت رویدادهای فوق هر بار این حساب شناور به سر فصل ثابت مربوطه متصل و ثبت می‌شود.

به طور مثال اگر یک پرداخت مربوط به حساب مشتری این شخص باشد حساب شناور ایشان به سرفصل بدهکاران متصل می‌شود( ثبت می‌شود) و در صورت اینکه پرداخت فوق مربوط به حساب پیمانکاری ایشان باشد به سر فصل پیمانکاران متصل خواهد شد.

سپس دیگر نیازی به ایجاد چندین حساب برای این فرد نمی‌باشد.

مزایا:

  1. گرفتن گزارش جزء یا کل یک شخص
  2. جلوگیری از تعداد حساب‌ها
  3. جلوگیری از تکرار اشتباهات ثبت توسط کاربر به دلیل نشانه نام حساب‌ها

معایب:

عدم رعایت اصل محتوا به دلیل تهاتر حساب بدهکاران و بستانکاران و در واقع اعداد درست اما گمراه کننده در صورت‌های مالی دیده می‌شود.

توضیح اینکه فرض کنید یک شخص چند مورد از رویدادهای آن در بستانکاران و چند مورد دیگر در بدهکاران ثبت شده است و مانده این شخص صفر است. حالا این در گزارش تراز کل حساب‌ها نیمی از آن( گردش بستانکاری) در سر فصل بستانکاران و نیمی دیگر ( گردش بدهکاران) در بدهکاران آورده می‌شود و بی جهت رقم آنها را متورم می‌کند.

نازی دواچی
1397/10/06