دفتر کل و دفتر روزنامه

روش ثبت و نوشتن دفاتر روزنامه و کل

برای یادگیری روش ثبت و نوشتن دفتر روزنامه ابتدا باید بتوانیم رویداد های مالی را به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم و حسابهای بدهکار و بستانکار را از هم به خوبی تشخیص دهیم و بتوانیم آنها را شناسایی کنیم.

روش ثبت و نوشتن دفاتر روزنامه و کل

قبل از بیان روش ثبت و نوشتن دفاتر روزنامه کل لازم می‌بینیم اشاره کوچکی به اختلاف دفتر داری و حسابداری داشته باشیم.

اگرچه دفتر داری لازمه حسابداری است اما دفتر دار تنها کار تحریر دفاتر و تهیه صورت حساب‌ها را به عهده دارد و لیکن در حسابداری موضوعاتی نظیر شناسایی و تجزیه و تحلیل معاملات مد نظر می باشد و یک حسابدار باید بتواند وقایع پیچیده اقتصادی را تجزیه و تحلیل نماید پس باید نتیجه بگیریم که هر کس که در بخش حسابداری کار کند و به نوعی فقط در نوشتن دفاتر بدون داشتن قدرت تجزیه و تحلیل‌های مالی کاری انجام دهد حسابدار نخواهد بود.

دفتر روزنامه

برای یادگیری روش ثبت و نوشتن دفتر روزنامه ابتدا باید بتوانیم رویدادهای مالی را به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم و حسابهای بدهکار و بستانکار را از هم به خوبی تشخیص دهیم و بتوانیم آنها را شناسایی کنیم.

بنابراین به شکل اصولی یک دفتر روزنامه دارای مشخصات زیر می‌باشد:

  • ستون تاریخ
  • ستون شرح که در آن پس از اینکه رویداد مالی تجزیه و تحلیل شد حساب‌های بدهکار و بستانکار را شناسایی می‌کنیم.
  • پس از ستون شرح دو ستون دیگر یکی ستون بدهکار که مبلغ حساب بدهکار شده در آن ثبت می‌شود و ستون بستانکار که مبلغ حساب بستانکار را در آن ثبت می‌کنیم وجود دارد.
  • قبل از ستون مبلغ بدهکار یک ستون باریک به نام عطف وجود دارد. در ستون عطف دفتر روزنامه جلوی هر حساب شماره صفحه آن حساب در دفتر کل نوشته می‌شود و این به جهت سهولت کار در پیگیری ثبت اقلام دفتر روزنامه در دفتر کل می‌باشد.

دقت کنید از هم اکنون به بعد برای صرفه جویی در زمان ثبتهای دفتر روزنامه را به صورت خلاصه به صورت زیر نشان خواهیم داد به عنوان مثال خرید 200.000 ریال اثاثه بصورت نقد را در تاریخ 1397/10/08 برای

آنکه در دفاتر روزنامه نشان دهیم بصورت زیر عمل می‌کنیم.

1397/10/08

اثاثه 2000.000

بانک صندوق 200.000

بابت خرید اثاثه مورد نیاز مؤسسه یعنی حساب بدهکار را سمت راست بالا نوشته و حساب بستانکار را در سمت چپ پایین و شرح خلاصه رویداد مالی را در زیر آنها می‌نویسیم

دفتر روزنامه

تاریخ

عنوان حسابها و شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

8

دیماه 1397

موجودی بانک

سرمایه آقای احمدی

افتتاح حساب جاری شماره 168 نزد بانک

تجارت و واریز سرمایه‌گذاری اولیه آقای محمودی برای تأسیس تعمیرگاه به حساب مزبور

رسید بانکی شماره123

1

20

5.000.000

 

5.000.000

           

روش ثبت و نوشتن دفتر کل دقت کنید اگر بخواهیم به صورت ساده دفتر کل را شرح دهیم باید بگوییم دفتر کل دفتری است که هر صفحه‌ی آن به یک حساب اختصاص می‌دهیم و رویدادهای اتفاق افتاده در ارتباط با آن حساب را در آن ثبت می‌کنیم یعنی مشخص می‌کنیم حساب مربوطه در چه تاریخی بدهکار شده و در چه تاریخی بستانکار گردیده و مانده نهایی آن چه مبلغی است بنابراین اصولا یک دفتر کل دارای یک ستون تاریخ و یک ستون شرح و بعد از آن ستون مربوط به مبلغ بدهکار حساب و ستون بعد ستون بستانکار حساب می‌باشد و در نهایت یک ستون که مانده حساب را نشان می‌دهد خواهد داد( لازم به توضیح است پس از ستون شرح یک ستون کوچک به نام عطف وجود دارد که در آن شماره صفحه دفتر روزنامه که رویداد مالی اتفاق افتاده ثبت شده است نوشته خواهد شد ).

دفتر کل

موجودی بانک

تشخیص

مانده

بستانکار

بدهکار

عطف

شرح

تاریخ

بد

5.000.000

 

5.000.000

1

 

 

8دیماه 1397

بد

2.000.000

3.000.000

 

1

 

 

10

بد

1.500.000

500.000

 

1

 

 

15

بد

1.800.000

 

300.000

1

 

 

20

 

 

بدهکاران

تشخیص

مانده

بستانکار

بدهکار

عطف

شرح

تاریخ

بد

400.000

 

400.000

1

 

1397اذر

15

بد

100.000

300.000

 

1

 

30

 

 

 

 

نازی دواچی
1397/10/09