فروشگاه لوازم لوکس خانگی

فروشگاه مادام کوکو برای تقویت پایه و اساس کسب و کار خود و هم چنین برای بدست آوردن سیستمی نوین در حوزه CRM و جمع اوری دیتا قراردادی را به امضا رسانیدند که شامل سیستم نرم افزاری باشگاه مشتریان و زیر سیستم فروش بوده و تا بدین لحظه از سیستم حداکثر بهره را میبرند.