نماینده فروش فرودگاه هاشمی نژاد

برنامه نرم افزاری فروش یکی از شعب شرکت زعفران بهرامن از شرکت گنجینه طلایی شاتوت استفاده شده است.