باج‌افزارRansomeware

متن جایگزین: رنسام تروجان
عنوان: ویروس تروجان Ransom
رنسام تروجان