روش دوم جمع آوری اطلاعات مشتریان

متن جایگزین: ردیابی رفتار مشتریان
عنوان: راهکار پیش بینی خرید مشتری
ردیابی رفتار مشتریان