طرح-جزیره-1

متن جایگزین: تسهیلات-جزیره-شاتوت
عنوان: طرح-جزیره ای شماره 1
تسهیلات-جزیره-شاتوت