گزارش

گزارشات

گزارشات نموداری و درصدی

گزارشات کاربردی و مدیریتی که شامل :

انواع گزارشات اختصاصی مشتریان ، تماس ها ، پیام ها و  تسهیلات ، فروش ها ، مالی ، انبار