تک-انبار-چند-انباره

انبار

رسید انبار

سیستم انبار

امکان ثبت رسید انبار و فاکتور خرید  با دسترسی به کدینگ کالا و جستجوی سریع کالا

امکان ثبت رسید انبار به صورت موقت، دائمی و ریالی

برگشت از خرید

نقل و انتقال بین انبار ها

موجودی اول دوره

تعدیل مثبت و منفی

مشاهده وضعیت کالا ها در یک انبار