جلسات آموزشی در محل مشتری

با توجه به پک خریداری شده میباشد