باج افزار

متن جایگزین: ویروس مخرب
عنوان: تروجان نرم افزاری
ویروس مخرب