برندینگ در McDonald's

متن جایگزین: McDonald's
عنوان: مک دونالدز
McDonald