سیستم-مالی

متن جایگزین: سیستم-مالی-با-کدینگ-شناور-ثابت
عنوان: finance
سیستم-مالی-با-کدینگ-شناور-ثابت