اخبار داخلی شرکت

1- اضافه شدن نیروی پشتیبان دوم - سرکار خانم دواچی پشتیبان در بخش حسابداری سیستم های جامع فروشگاهی
2-بروزرسانی های بزرگ نرم افزار CRM , RESTURANT
3- تکمیل قرارداد و اجرای باشگاه مشتریان در سالن های زیبایی تایسیز - مهناز حامی و مزون عروس میس وان