کلاینت

با توجه به پک خریداری شده میباشد

همگام سازی شده با نرم افزار رستوران