سیستم-مالی-با-کدینگ-شناور-ثابت

سیستم مالی

سیستم مالی باکدینگ شناور و ثابت

سیستم مالی:
تعریف گروه حسابها
تعریف کدینگ بصورت شناور تا سه سطح تفصیل 
تعریف حساب و تعریف شناسنامه برای حساب ها 
ثبت سند حسابداری 
امکان ثبت سند سر رسید دار
ثبت سند اتومات فروش ( تعریف شابلون سند اتومات فروش)
ثبت سند اتومات خرید ( تعریف شابلون سند اتومات انبار)
ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه
مرتب سازی اسناد
امکان ثبت پیش نویس، موقت و دائم اسناد
امکان بستن اسناد
امکان امضاء اسناد تا 4 سطح
امکان بستن و باز کردن حساب ها 
عملکردحساب ها
تراز آزمایشی در سطوح مختلف
فاتر کل، معین و تفصیل با فیلترهای مختلف
انواع ترازنامه در سطوح مختلف
صدور سود و زیان