سیستم خزانه

خزانه داری

سیستم خرانه داری:
تعریف بانک و صندوق 
نقل و انتقالات 
عملیات دریافت پرداخت
تعریف دسته چک
چاپ چک
عملیات دریافت و پرداخت چک
واگذاری چک
خرج چک
برگشت چک
ابطال چک
وصول چک
ارسال پیام یادآور چک