گزارش

گزارش ساز

گزارشات شخصی سازی شده با گزارش ساز

امکان ساخت گزارشات شخصی سازی شده با استفاده از ابزار FastReport

امکان تغییر سایز و شکل ظاهری

امکان تغییر اطلاعات نمایش داده شده درفاکتور و گزارشات 

ساخت گزارشات جدید از سیستم براساس اطلاعات موجود