داشتن باشگاه مشتریان برای هر کسب و کاری ضروری است و بایستی این امر از طریق نرم افزار و سیستم های منحصر به همین موضوع انجام شود.