کسب و کار و راه و روش تعامل بامشتریان امریست که قبل از شروع هر کسب و کاری باید جدی گرفته شود و صاحبان کسب و کار آموزش ببینند تا در برخورد با مشتریان …